Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni , are calitatea de operator de date cu caracter personal, prelucrând prin mijloace automatizate/manuale, prin intermediul serviciului secretariat/contabilitate, date cu caracter personal ale copiilor și reprezentanților legali ai acestora, dar și alte date pentru furnizarea serviciilor educaționale.
Datele cu caracter personal prelucrate de Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni sunt: nume, prenume, CNP, numărul și seria actului de identitate, adresa, numărul de telefon, e-mail, debite, contribuții, informații din Registrele matricole și de evidență a salariaților. Datele cu caracter personal sunt preluate de la următoarele categorii de persoane fizice: elevi, părinți, tutori, reprezentanți legali, alți membri ai familiei (în scopul de a-i contacta și informa pe aceștia despre activitatea copilului), viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor vacante, studenţi care fac practică, orice persoană care intră în spațiile dotate cu sistem de supraveghere video, orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni.

ADRESĂ

Calea Brăii nr.22, Mun. Lupeni,

jud. Hunedoara, cod 335600

Program

L-V: 8am - 5pm

Weekend: închis

Telefon / email

+40 254 560 085

gen3lupeni@gmail.com

1. De ce colectăm informații despre dumneavoastră?

Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizării serviciilor educaționale.

Sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru eliberarea documentelor de studiu, adeverințelor, pentru burse, întocmirea declarațiilor fiscale, completarea Registrelor pentru elevi/salariați, programe/proiecte, cercetări statistice, etc., iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăți în funcționarea, organizarea serviciilor educaționale, determinând imposibilitatea derulării activităților descrise mai sus.

2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informațiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea educației nr. 1/2011, modificată și republicată
 • Legea nr. 677/2001
 • Regulamentul UE nr. 679/2016
 • Regulamentul actelor de studii pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin OM nr. 3844/2016
 • Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar
 • Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat

Din punct de vedere al Regulamentul UE nr. 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat consimțământul, este necesară în baza unui contract, este necesară în baza unei obligații legale, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți.

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Suntem obligați prin lege să raportăm anumite informații autorităților competente. Există cazuri în care trebuie să transmitem informații precum: nume, prenume, CNP, serie și număr CI, domiciliu, situație școlară, telefon, e-mail, CV.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • Ministerul Educației și consiliile subordonate acestuia
 • Inspectoratul școlar
 • Baza de date națională a educației
 • CMBRAE/CJRAE
 • DGASPC
 • Administrația Finanțelor Publice
 • Servicii de asistență medicală (CASMB)
 • Poliție, Parchet, Instanțe

4. Cum protejăm informațiile confidențiale colectate

Informațiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informațiile pe care le deținem sunt păstrate în locații sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

5. Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în arhiva/pe serverele Școlii Gimnaziale Nr. 3 Lupeni. Durata de depozitare/stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerințele legale, cu reglementările interne ale Școlii Gimnaziale Nr. 3 Lupeni și cu cele mai bune practici din acest domeniu.

6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 și Regulamentului UE nr. 679/2016, aveți următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, precum și de a vă adresa instanței de judecată competente. Pentru exercitarea acestor drepturi, contactați Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni, prin intermediul adresei de e-mail gen3lupeni@yahoo.com , sau formulând o cerere scrisă pe care să o depuneți la secretariatul școlii. Pentru a vă putea răspunde într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume, CNP, adresă, date de cotact).

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificația legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.

Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform Legii nr. 677/2001 și Regulamentului UE nr. 679/2016, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 3 Lupeni, sau la adresa de e-mail gen3lupeni@yahoo.com .
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 și Regulamentului UE nr. 679/2016, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată. Model de plângere puteți găsi la adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://dataprotection.ro.

Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Bld. Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București
Telefon: (+4) 0318 059 211
Fax: (+4) 0318 059 602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Web: www.dataprotection.ro